Coffee Talk With Rozie 2022 Episod 12 Bersama Prof. Dr. Faizah Abd Majid Dan En Mohd Najib Bin Mohd Sarif

321662507_936889387295545_2691713041715980328_n.jpg
322116657_1303056873878240_2993368165809993661_n.jpg
322145837_5652475288135339_3022542151001920714_n.jpg
322739517_1283576392191015_1425962412836081562_n.jpg
323267672_745602673236860_2616490148000842102_n.jpg
324891040_1365069590918283_1171817082540548637_n.jpg
325427179_550811126769355_7680956434463971724_n.jpg

Title

Coffee Talk With Rozie 2022 Episod 12 Bersama Prof. Dr. Faizah Abd Majid Dan En Mohd Najib Bin Mohd Sarif

Description

Kandungan Segar, Diskusi Inklusif! Sekali lagi CTWR 2022 Episod 12 telah mencapai keseimbangan antara kandungan yang santai tapi penuh dengan pelbagai maklumat.
Episod kali ini berlangsung dengan jayanya pada hari Khamis, 15 Disember 2022, secara langsung menerusi saluran YouTube UiTM, bertempat di Studio Pusat Pengajian Komunikasi dan Media, Kolej Pengkomputeran, Informatik Dan Media, UiTM Shah Alam.
Pada kali ini, saya telah menjemput dua tamu panelis untuk membincangkan mengenai “Global Goals: UiTM at the Forefront in Fostering Gender Equality and Women Empowerment”, iaitu Prof. Dr. Faizah Abd Majid dan En Mohd Najib bin Mohd Sarif.
CTWR 2022 Episod 12 turut diserikan oleh persembahan muzik daripada pensyarah dan pelajar Konservatori Muzik, Kolej Pengajian Seni Kreatif, UiTM.
Menurut Prof. Dr. Faizah Abd Majid, John Gray, pengarang 'Men are from Mars, women are from Venus’ berkata, "Apabila lelaki dan wanita dapat menghormati dan menerima perbezaan mereka, maka cinta mempunyai peluang untuk berkembang". Kenyataan ini jelas menunjukkan hukum alam semula jadi apabila Allah SWT mencipta Adam dan Hawa yang saling melengkapi dengan cara mereka yang unik sebagai seorang lelaki dan seorang wanita.
Statistik populasi dunia menunjukkan hampir terdapat keseimbangan populasi lelaki dan wanita. Di Malaysia khususnya, statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) pada 29 November 2022 merumuskan bahawa 15.6 juta daripada 32.6 juta penduduk Malaysia adalah wanita; ini menghampiri angka 50%. Tambahan fakta, 68.5% daripada populasi wanita terdiri daripada mereka yang berumur antara 15-66 tahun. Seperti yang kita ketahui, lingkungan umur ini adalah golongan yang produktif.
Dalam membincangkan isu-isu mengenai kesaksamaan jantina dan pemerkasaan wanita, fakta yang paling penting adalah mengakui bahawa wanita memang sentiasa kuat. Mereka diciptakan oleh Allah SWT dengan sifat-sifat yang berkait dengan kelembutan, kemanisan, kecantikan dan seumpamanya. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna mereka kurang berbanding lelaki. Dalam memperjuangkan kesaksamaan jantina, pemerkasaan wanita diiktiraf secara automatik. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah menetapkan bahawa pemerkasaan wanita dilihat sebagai rasa harga diri wanita, hak mereka untuk memiliki dan menentukan pilihan, untuk mempunyai akses kepada peluang dan sumber, hak mereka untuk mempunyai kuasa untuk mengawal kehidupan mereka sendiri dan keupayaan mereka untuk mempengaruhi arah perubahan sosial untuk mewujudkan tatanan sosial dan ekonomi yang lebih adil.
Pemerkasaan wanita mungkin masih memerlukan penekanan lebih lanjut kerana statistik dunia menunjukkan bahawa hanya 0.68 markah diperhatikan dalam Indeks Jurang Jantina Global 2021 manakala Indeks Jurang Jantina Malaysia (MGGI) 2021 mendedahkan skor 0.707. Daripada empat petunjuk dalam Indeks Jurang Jantina, wanita Malaysia dilihat sama/hampir sama dengan lelaki dalam pencapaian pendidikan (1.060) diikuti oleh kesihatan dan kelangsungan hidup (0.960). Wanita Malaysia bagaimanapun, agak ketinggalan berbanding lelaki dalam penyertaan dan peluang ekonomi (0.709) dan pemerkasaan politik (0.100).
Walaupun beberapa aspek amat membimbangkan di peringkat nasional, agenda SDG 5 (Kesaksamaan Gender) nampaknya melakar satu corak yang indah di UiTM. Ramai juara di universiti adalah wanita. Fakta umum yang diketahui ramai ialah universiti ini diketuai oleh seorang Naib Canselor wanita dan bersamanya; dua daripada empat Timbalan Naib Canselor juga wanita. Kebetulan atau tidak, hakikatnya pemimpin wanita diiktiraf dan paling penting mereka diiktiraf berdasarkan merit dan kecekapan. Trend yang sama turut dilihat dalam kalangan senator universiti yang terdiri daripada Penolong Naib Canselor, Dekan dan Rektor wanita.
Selain kepimpinan akademik, wanita UiTM juga merupakan penyumbang penting kepada pengiktirafan universiti dari segi pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan sukan. Tahun 2022 telah menyaksikan pelbagai pencapaian dan kejayaan negara dan global dalam aspek tersebut oleh wanita UiTM. Adalah selamat untuk membuat kesimpulan bahawa wanita UiTM telah menyumbang secara signifikan dalam peningkatan keseluruhan UiTM dalam QS World University Rankings 2023, QS Asian University Rankings 2023 dan QS World University Rankings: Sustainability 2023.
Empat komponen yang boleh mendorong pemerkasaan wanita; autonomi, kecekapan, komuniti dan pemenuhan perlu diperhatikan dan diamalkan. Pertama, wanita harus sedar bahawa mereka mempunyai autonomi - pilihan individu mereka dalam membuat keputusan. Kedua, tanpa mengira jantina, wanita perlu cemerlang dalam kecekapan mereka yang mencerminkan keberkesanan, keyakinan dan penguasaan kerja. Seterusnya, wanita perlu berada dalam komuniti yang mempunyai hubungan dan sifat kekitaan yang tulen; setiap orang dalam komuniti adalah penting antara satu sama lain. Akhirnya, semuanya bermula dengan kepuasan wanita - motivasi intrinsik mereka yang mendorong mereka ke arah memberikan yang terbaik dalam apa sahaja yang mereka lakukan.
Sebagai langkah ke hadapan, wanita perlu sedar bahawa tiada apa yang menghalang mereka daripada melangkaui had kemampuan mereka. Dalam sifat-sifat unik yang diciptakan oleh Allah SWT wanita, mereka mempunyai kekuatan yang hebat yang tidak dapat dicabar oleh lelaki. Bekerja sebagai satu pasukan, lelaki dan wanita boleh bercita-cita untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga, komuniti, negara dan dunia mereka. UiTM pastinya akan mendapat manfaat yang paling banyak kerana; bersama-sama sebagai satu pasukan yang kuat, lelaki dan wanita mampu mara ke hadapan untuk mencapai kejayaan di tahap yang lebih tinggi.
En Mohd Najib bin Mohd Sarif berkata, SDG 5 (Kesaksamaan Gender) adalah bermaksud kesamarataan bahawa setiap pegawai lelaki dan wanita mempunyai nilai dan peluang sama rata untuk merealisasikan potensi diri, memainkan peranan mereka dari aspek hak asasi manusia serta maruah, dan boleh menyumbang serta mendapat manfaat dari aspek ekonomi, sosial (pendidikan dan kesihatan), budaya dan pembangunan politik. Kesaksamaan ini tidak bermakna bahawa lelaki dan wanita itu akan menjadi sama, tetapi hak dan tanggungjawab lelaki dan wanita itu serta peluang tidak akan bergantung kepada sama ada mereka dilahirkan lelaki atau wanita. UiTM mendokong usaha negara dalam kesaksamaan gender dengan mendasari Perlembagaan Persekutuan dan konteks undang-undang Islam, mahupun agama-agama lain, di mana fungsi Pentadbiran (Governan) dan Pengurusan Sumber Manusia yang diuruskan oleh Pejabat Pendaftar melalui bahagian atau unit iaitu Bahagian Governan dan Sekretariat Universiti (BGSU), Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO), Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf (BPPS), Bahagian Pengurusan Perkhidmatan (BPP), Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK), Bahagian Saraan dan Kemudahan (BSK), dan Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen (BRPK). Segala proses dan operasi di Pejabat Pendaftar adalah diurus berasaskan kepada dasar, punca kuasa dan pekeliling yang dikeluarkan oleh agensi pusat.
Apabila mengulas mengenai cabaran atau isu dalam menangani kesaksamaan gender, ini merupakan isu global yang berlaku di seluruh pelusuk dunia dalam pelbagai aspek. Isu kesaksamaan gender akan terkait dengan perihal atau peranan lelaki dan wanita itu sendiri dari empat (4) aspek iaitu budaya masyarakat sejagat, stereotaip atau tanggapan, diskriminasi, dan ekspektasi sosial. Maka, UiTM seiring sejalan, senada seirama, menyokong dan mendokong usaha negara dalam kesaksamaan gender di mana fungsi sumber manusia yang diuruskan tanpa prejudis dan diuruskan berasaskan kepada merit dan kompetensi. Sebagai contoh, dalam konteks pengambilan dan penempatan pegawai, proses saringan dan pemilihan yang dilaksanakan adalah sepenuhnya mengikut pencapaian di mana calon-calon dinilai oleh panel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan perlu melalui ujian serta temuduga yang dijalankan.
UiTM sering memberi galakkan kepada staf akademik, mahupun staf pentadbiran untuk mengkaji aspek kesaksamaan gender dalam semua proses sumber manusia. Kelak, berdasarkan hasil dapatan tersebut, seiring dengan dasar-dasar negara yang berkuatkuasa, suatu semakan semula dasar pengurusan dan pembangunan staf UiTM dapat dilaksanakan untuk memperkasakan sumber manusia Universiti.
Usaha ini juga terpakai kepada pihak fakulti atau Pusat Akademik dalam mengkaji strategi untuk mempromosikan kursus-kursus pengajian pelajar dalam bidang yang kurang mendapat sambutan pelajar sesuatu jantina atau bidang yang didominasi jantina tertentu. Ianya penting dalam memupuk dan mewujudkan persaingan sihat antara pelajar tanpa mengira jantina bagi kesemua program-program akademik yang ditawarkan oleh UiTM seterusnya menyumbang kepada modal insan pasaran kerja untuk negara kelak.
Terima kasih diucapkan buat kedua-dua tamu panelis atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat.
Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada semua pasukan Coffee Talk With Rozie, pasukan teknikal, pensyarah dan pelajar dari Kolej Pengajian Seni Kreatif dan sudah tentunya tamu panelis pada hari ini iaitu Prof. Dr. Faizah Abd Majid dan En Mohd Najib bin Mohd Sarif.
Jumpa lagi di Coffee Talk With Rozie (CTWR) 2023 yang akan memfokuskan kepada UiTM As A Globally Marketable University.
--------------------------------------------------------------------------
COFFEE TALK WITH ROZIE 2022 EPISOD 12 WITH PROF. DR. FAIZAH ABD MAJID AND EN MOHD NAJIB BIN MOHD SARIF
Kandungan Segar, Diskusi Inklusif! Once again, CTWR 2022 Episode 12 has struck a balance between relaxed but informative content.
This episode was successfully broadcast live via UiTM's YouTube channel on Thursday, 15th of December 2022 at Studio Pusat Pengajian Komunikasi dan Media, Kolej Pengkomputeran, Informatik Dan Media, UiTM Shah Alam.
This time, I have invited two panellists to talk about "Global Goals: UiTM at the Forefront in Fostering Gender Equality and Women Empowerment", namely Prof. Dr Faizah Abd Majid and En Mohd Najib bin Mohd Sarif.
CTWR 2022 Episode 12 also featured a musical performance by a student from the Conservatory of Music, College of Creative Arts, UiTM.
According to Prof. Dr Faizah Abd Majid, John Gray, the author of 'Men are from Mars, Women are from Venus' said, "When men and women are able to respect and accept their differences, then love has a chance to blossom". This statement is a clear allusion to the natural order when Allah SWT created Adam and Hawa, who complemented each other in their unique ways as man and woman.
World population statistics show an almost balanced ratio of men to women. Specifically in Malaysia, statistics released by the Department of Statistics Malaysia (DOSM) on 29 November 2022 show that 15.6 million of Malaysia's 32.6 million population are women, almost 50% of the total population. It is also worth noting that 68.5% of the female population is aged between 15 and 66 years. As we know, this age group is the most productive group.
When we discuss gender equality and women empowerment, it is extremely important to know that women have always been strong and spirited. They were created by Allah SWT with qualities such as gentleness, tenderness, beauty and the like. However, this does not mean that they are secondary to men. When one advocates gender equality, one almost automatically recognises the power of women. Women empowerment, according to the United Nations, is defined as women's sense of self-worth, their right to make and determine decisions, their access to opportunities and resources, their right to determine their own lives, and their ability to influence the direction of social change in order to create a more just social and economic order.
Needless to say, women empowerment needs to be further emphasised as global statistics show that the Global Gender Gap Index 2021 has a score of only 0.68, while the Malaysian Gender Gap Index (MGGI) 2021 has a score of 0.707. Of the four indicators in the Gender Gap Index, Malaysian women are equal or almost equal to men in educational attainment (1.060), followed by health and survival (0.960). However, Malaysian women are slightly behind men in economic participation and equal opportunities (0.709) and political participation (0.100).
Although some aspects are of great concern at the national level, the UiTM's SDG agenda number 5 (Gender Equality) seems to paint a more optimistic picture. This is because many of the university's champions are women. Many know that the university is headed by a woman Vice-Chancellor and that two of the four Deputy Vice-Chancellors are also women. Coincidence or not, the fact is that women are being recognised in leadership positions, and more importantly, they are being recognised for their merit and competence. A similar trend can be observed among university senators, where women are represented as Assistant Vice Chancellors, Deans, and Rectors.
In addition to academic leadership, UiTM women also contribute significantly to the university's recognition in the areas of teaching and learning, research and even sports. The year 2022 witnessed various national and global victories and achievements by UiTM women in these areas. It is safe to say that UiTM women have contributed significantly to UiTM's overall improvements in the QS World University Rankings 2023, QS Asian University Rankings 2023 and QS World University Rankings: Sustainability 2023.
Four components that could drive women's empowerment - autonomy, competence, community and fulfilment - need to be considered and practised. First, women should understand that they have autonomy - their individual choice in decision-making. Second, women need to build their competencies to demonstrate their effectiveness, confidence and mastery of their work. Next, women need to live in a community that exudes genuine connection and belonging; each individual in the community is important to everyone else. And finally, it all starts with women's self-actualisation - their intrinsic motivation that drives them to do their best in everything they do.
Moving forward, women must realise that there is nothing that prevents them from going beyond their limits. Because of the unique qualities with which Allah SWT created women, they have great strengths that no man can challenge. When they work together as a team, both men and women can strive to give their best to their families, their community, their country and the world. UiTM will certainly benefit the most when men and women rise to greater heights together as a strong team.
En Mohd Najib bin Mohd Sarif said SDG 5 refers to gender equality and that all employees, men and women, have equal value and opportunities to develop their potential and perform in any role. This does not mean that men and women are equal, but rather that no member of society should be privileged or disadvantaged in terms of rights, choices, opportunities, benefits and freedoms because they were born or identify as a man or a woman. UiTM supports the country's efforts to achieve gender equality based on the Federal Constitution and in the context of Islamic law and other religions. The functions of Administration (Governance) and Human Resource Management are managed by the Registrar's Office through the University Governance and Secretariat Division, Organisational Development Division (BPO), Staff Recruitment and Placement Division (BPPS), Service Management Division (BPP), Career Development Division (BKK), Remuneration and Services Division (BSK) and Student Records and Convocation Division (BRPK). All processes and operations in the Registrar's Office are managed based on policies, governance, regulations and circulars issued by the central authority.
On the challenges or problems in dealing with gender equality, Mr Najib said it is important to note that this is a global issue that occurs in all corners of the world in various aspects. The issue of gender equality relates to the description or role of men and women themselves under four (4) aspects, namely the culture of the general society, stereotypes or perceptions, discrimination and social expectations. Therefore, UiTM supports the country's efforts towards gender equality by managing human resource functions from the Office of the Registrar without prejudice. For example, in the recruitment of staff, the selection process is based solely on merit and competence, with candidates being assessed by a panel against criteria established through examinations, tests and interviews.
UiTM always encourages its academic and administrative staff to examine gender equality aspects in all human resource activities. Following that, a review of UiTM's staff management and development policy can be conducted in accordance with the applicable national policy in order to strengthen the university's human resources. This effort also extends to faculties or academic centres when they explore strategies to promote courses in areas that are less well received by students of a particular gender or in subject areas that are dominated by a particular gender. It is important to promote and create healthy competition between students regardless of gender for all academic programmes offered by UiTM and contribute to the human capital for the country's job market in the future.
Thank you to the two invited panellists for a fascinating and valuable exchange.
I would like to thank and congratulate the entire Coffee Talk With Rozie team, the technical team, the lecturers and the student of the College of Creative Arts and of course the guest speakers, Prof. Dr. Faizah Abd Majid and En Mohd Najib bin Mohd Sarif.
See you again in Coffee Talk With Rozie (CTWR) 2023, focusing on UiTM As A Globally Marketable University.

Date

Citation

“Coffee Talk With Rozie 2022 Episod 12 Bersama Prof. Dr. Faizah Abd Majid Dan En Mohd Najib Bin Mohd Sarif,” Minda Naib Canselor UiTM, accessed March 4, 2024, https://mindanc.uitm.edu.my/items/show/419.

Output Formats

Geolocation